Węglo Smyk - sprzedaż węgla oraz drewna kominkowego | Katowice i Bytom

Kodeks etyki firmowej

PODSTAWOWE WARTOŚCI

Firma "Węglo Smyk" w swoich działaniach kieruje się takimi wartościami jak:

 • solidność
 • odpowiedzialność
 • dobre zarządzanie
 • uczciwość
 • szacunek dla klientów, kontrahentów, konkurencji, pracowników, środowiska i społeczności lokalnej.


Wizerunek firmy i zaufanie, tych z którymi dokonuje transakcji jest fundamentem działalności. Ochrona tych wartości ma kluczowe znaczenie dla firmy.

We wszystkich działaniach firmy ważne jest zachowanie podstawowych wartości.

STOSUNKI Z KLIENTAMI

 1. Uczciwość i rzetelność stanowią naczelną zasadę budowania relacji z klientami
 2. Firma dostarcza produkty dobrej jakości, informując rzetelnie o ich cechach i parametrach. Oferujemy produkty zgodnie z narodowymi i międzynarodowymi standardami. Nie podajemy niepełnych informacji oraz wprowadzających w błąd opisów dotyczących oferowanych produktów.
 3. W przedsięwzięciach reklamowych i innych formach przekazu "Węglo Smyk" unika podawania nieprawdziwych, ukrytych lub przesadzonych informacji.
 4. "Węglo Smyk" utrzymuje w tajemnicy informacje uzyskane od klienta.STOSUNKI Z PRACOWNIKAMI

 1. Stosunki z pracownikami są oparte na szacunku dla ich godności osobistej.
 2. "Węglo Smyk" przyjmuje i awansuje pracowników biorąc pod uwagę kwalifikacje wymagane na danym stanowisku.
 3. Firma zapewnia pracownikom bezpieczne środowisko pracy zgodnie z wymaganymi standardami.
 4. Pracownicy ze swojej strony dokładają wszelkich starań, aby uniknąć wypadków i zranienia siebie, swoich kolegow, a także osób postronnych.
 5. "Węglo Smyk" informuje pracowników o celach swojej działalności i zadaniach na poszczególnych stanowiskach pracy, zapewnia skuteczną komunikację i włącza pracowników w działania służące polepszeniu jakości ich pracy i rozwojowi firmy.
 6. "Węglo Smyk" nie toleruje seksualnego, psychicznego i fizycznego dręczenia pracowników.
 7. "Węglo Smyk" rzetelnie informuje pracowników o opłacanych składkach na ubezpieczenie społeczne oraz o charakterze zawieranych umów. Pracownicy są powiadamiani o zawarciu umowy cywilno-prawnej.

 

STOSUNKI Z DOSTAWCAMI

 1. Stosunki pomiędzy "Węglo Smyk" i dostawcami są oparte na wzajemnym zaufaniu.
 2. Zapłata za wykonaną usługę lub dostarczony towar jest uiszczona w terminie i zgodnie z zawartą umową. 
 3. Wszystkie informacje dotyczące stosunków pomiędzy "Węglo Smyk" a dostawcami są traktowane jako poufne.


RELACJE Z KONKURENCJĄ

 1. "Węglo Smyk" współzawodniczy z konkurentami uczciwie, poprzez możliwie najlepsze zaspokojenie oczekiwań klientów.
 2. "Węglo Smyk" nie podważą reputacji konkurencji ani bezpośrednio, ani poprzez insynuacje.
 3. W kontaktach z konkurencją, pracownicy unikają dyskutowania o poufnych informacjach dotyczących firmy "Węglo Smyk".
 4. "Węglo Smyk" nie próbuje pozyskać informacji dotyczących konkurencji środkami nielegalnymi.


RELACJE Z LOKALNYMI SPOŁECZNOŚCIAMI

 1. "Węglo Smyk" dokłada wszelkich starań, aby być wrażliwym społecznie podmiotem gospodarczym, służy społeczności poprzez działalność korzystną dla firmy i społeczności, oraz zapewnia korzystne możliwości zatrudnienia i dobre warunki pracy.
 2. "Węglo Smyk" wspiera w miarę możliwości społeczność, w której działa. Ewentualne dotacje charytatywne, edukacyjne i kulturalne są przyznawane w ramach zasad ustalonych przez właściciela.


TROSKA O ŚRODOWISKO

 1. "Węglo Smyk" zwraca uwagę na ochronę środowiska uznając, ze zasoby naturalne wyczerpują się i powinny być używane w sposób odpowiedzialny.
 2. Sprzedaż opału, gospodarka ściekowa, usuwanie odpadów, emisja spalin jest prowadzona co najmniej, zgodnie z wymogami prawa. "Węglo Smyk" dąży do maksymalnego ograniczania negatywnego wpływu na środowisko.
 3. Analizujemy efekty każdego nowego przedsięwzięcia dla środowiska.


DOSTOSOWYWANIE SIĘ I WERYFIKACJA

 1. Zobowiązanie do dostosowania się do klauzuli kodeksu jest warunkiem zatrudnienia w firmie.
 2. W przypadku dostrzeżenia naruszeń kodeksu prosimy o kontakt mailowy:


kontakt@weglosmyk.pl

 • Tauron wydobycie

Polityka Prywatności